CEVRAMOK

Předměty

Geoinformatika (portál STAG – http://stag.ujep.cz)

Garant: Tomáš Oršulák
KOD: KGEO / P507 – KGEO / P521
Akademický rok: 2009/2010
Způsob zakončení : Zápočet
Kredity: 2 Kred.
Forma zkoušky: Ústní

Anotace
Kurz je zaměřen na problematiku propojení věd pojednávající o Zemi s moderními informačními technologiemi pro hromadný sběr a zpracování dat. Studenti se seznámí se základy fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země (DPZ), 3D grafiky, 3D geovizualizací. Část seminářů je věnována vizualizaci krajiny za pomoci aktivní stereoprojekce. V závěrečných seminářích bude věnována pozornost praktickým ukázkám aplikace 3D vizualizace krajiny v praxi (případové studie). Studenti v rámci projektových týmů řeší primárně projekty propojené s praxí. Semináře jsou zakončeny obhájením práce.

Sylabus:

 1. Geoinformační technologie 
 2. Zdroje dat, jejich získávání a kompatibilita
 3. DPZ a GPS 
 4. Zásady fotogrammetrie a fotointerpretace
 5. Základy 3D grafiky 
 6. Vícerozměrné modelování
 7. 3D Geovizualizace
 8. Stereoskopická vizualizace
 9. Rozšířená realita (technologie, aplikace)
 10. Případové studie ? 3D vizualizace krajiny I.
 11. Případové studie ? 3D vizualizace krajiny II.
 12. Případové studie ? 3D vizualizace krajiny III.
 13. Obhajoba a prezentace studentských prací

3D modelování a virtuální realita (portál STAG – http://stag.ujep.cz)

Garant: Tomáš Oršulák
KOD: KGEO / P533
Akademický rok: 2009/2010
Způsob zakončení : Zápočet
Kredity: 2 Kred.
Forma zkoušky: Kombinovaná

Anotace
Kurz je zaměřen na získání základů v problematice 3D modelování a virtuální reality. Účastníkům budou vysvětleny základy počítačové grafiky se zaměřením na 3D modelování a možnosti jejich vizualizace. Problematika 3D modelování krajiny bude podrobně ukázána jednotlivých segmentech modelování krajinné sféry (terén, vegetace, voda, atmosféra, ?), které vytváří komplexní model krajiny. Následně bude věnován prostor implementace 3D modelů v rámci webu za pomocí VRML a dalších technologií. V poslední třetině kurzu bude vysvětlena problematika virtuální reality, včetně dostupných technologií.

Sylabus:

 1. Základy počítačové grafiky + programové prostředky pro 3D modelování
 2. 3D modelování a vizualizace (Teoretické rámce problematiky, 2D modely, 3D ne-fotorealistické modely, 3D fotorealistické modely, 4D modely)
 3. Modelování terénu (2D reprezentace terénu (Výškové body, Vrstevnice), 3D reprezentace terénu (TIN, GRID, NURB), Texturování modelu)
 4. Modelování vegetace (2D reprezentace vegetace (fotografie, grafika), 3D reprezentace vegetace, Texturování modelu vegetace, Dynamické modely)
 5. Modelování vody (Reprezentace vody, Texturování modelu vody, Dynamické modely)
 6. Modelování antropogenních tvarů (2D reprezentace antropogenních tvarů, 3D reprezentace antropogenních tvarů, Texturování modelu)
 7. Modelování atmosféry (Slunce, Obloha, Mraky, Modelování pohybu Slunce a mraků)
 8. Model krajiny (Syntéza dílčích modelů, Vizualizace modelu krajiny, VRML)
 9. Implementace VRML v rámci World Wide Web
 10. Virtuální realita (Definice virtuální reality, Klasifikace, HW a SW)
 11. Využití VR v geografii
 12. VR a programovací jazyky
 13. Ostatní technologie pro VR: Distribuovaná, víceuživatelská virtuální realita (Multi-user distributed VR, MUDVR), image-based VR - QuickTime VR, X3D.

3D modelování v územním plánování a regionálním rozvoji (portál STAG – http://stag.ujep.cz)

Garant: Tomáš Oršulák
KOD: KGEO / P533
Akademický rok: 2009/2010
Způsob zakončení : Zápočet
Kredity: 2 Kred.
Forma zkoušky: Kombinovaná

Anotace
Kurz je zaměřen na implementaci 3D modelování do procesu územního plánování a regionálního rozvoji. Kurz mimo teoretické výkladové části dává důraz na zpracování studentských projektů ve spolupráci s aplikační sférou (státní a soukromé instituce). Studenti budou seznámeni s praktickými problémy při 3D modelování krajiny a osvojí si práci v konkrétních programech. Na závěr kurzu bude obhajoba a prezentace studentských projektů.

Sylabus:

 1. Úvod do předmětu
 2. Územní plánování (definice, zákonné normy vymezující problematiku územního plánování v ČR)
 3. Regionální rozvoj v ČR
 4. Případová studie - 3D model územního plánu vybraného sídla
 5. Zadání studentských projektů se zaměřením na problematiku ÚP
 6. Zpracování harmonogramu projektů
 7. Konzultace u zadavatelů projektů
 8. Získání dat, tvorba databáze, programové prostředky
 9. GIS x CAD x 3D Studio Max x SketchUp
 10. Základy práce v 3D Studio Max
 11. 3D Geovizualizace
 12. Konverze dat mezi GIS, CAD a 3ds Max
 13. Obhajoba a prezentace studentských prací

Virtuální realita v územním plánování a regionálním rozvoji (portál STAG – http://stag.ujep.cz)

Garant: Tomáš Oršulák
KOD: KGEO / P535
Akademický rok: 2009/2010
Způsob zakončení : Zápočet
Kredity: 2 Kred.
Forma zkoušky: Kombinovaná

Anotace
Kurz je zaměřen na implementaci virtuální reality do procesu územního plánování a regionálního rozvoji. Kurz mimo teoretické výkladové části dává důraz na zpracování studentských projektů ve spolupráci s aplikační sférou (státní a soukromé instituce). Studenti budou seznámeni s praktickými problémy při tvorbě virtuální krajiny a osvojí si práci vícestěnnou aktivní stereoprojekcí a rozšířenou virtuální realitou. Na závěr kurzu bude obhajoba a prezentace studentských projektů.

Sylabus:

 1. Úvod do předmětu
 2. Technologie VR
 3. Případová studie - využití VR pro potřeby územního plánu vybraného sídla
 4. Zadání studentských projektů se zaměřením na problematiku VR v ÚP
 5. Zpracování harmonogramu projektů
 6. Konzultace u zadavatelů projektů
 7. Konverze 3D modelu pro VR
 8. Laboratorní práce v CAVE I.
 9. Laboratorní práce v CAVE II.
 10. Laboratorní práce v CAVE III.
 11. Práce s technologiemi umožňující VR
 12. Praktické problémy při implementaci VR v praxi
 13. Obhajoba a prezentace studentských prací 
EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL