CEVRAMOK

Lidé

Martin Dolejš

martin.dolejs@ujep.cz

Absolvent katedry geografie v Ústí nad Labem specializující se na geoinformatiku, geovizualizaci a 3D modelování. Spoluřešitel projektů Interní grantové agentury Krajina – lidé – katastrofy: transformace krajiny. Interní spolupracovník ve výzkumu podílející se na řešení  3D vizualizace a geovizualizace v širším zapojení v geografických a krajinně-ekologických aplikacích.  

Předměty:

  • Geoinformatika
  • 3D modelování a virtuální realita
  • 3D modelování v územním plánování a regionálním rozvoji
  • Virtuální realita v územním plánování a regionálním rozvoji

Mgr. Vladan Hruška Ph.D.

vladan.hruska@ujep.cz 

00420 475 283 136

V roce 2014 absolvoval doktorské studium v programu Regionální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Tématem disertační práce Vladana Hrušky byla diferenciace venkovského prostoru s aplikací na Moravskoslezský kraj. Obecně se specializuje na rurální geografii - především na restrukturalizaci venkovského prostoru od 90. let a její diferencované důsledky pro jednotlivé venkovské lokality. Důležitým tématem jeho výzkumu je také rozvoj venkovských lokalit především s důrazem na rozvoj (nezemědělské) ekonomiky venkova. Vladan Hruška byl a je zapojen do několika výzkumných projektů, co se týče toho aktuálního - v současnosti je spoluřešitelem projektu GA ČR č. P404/12/1112 „Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“

Pavel Raška

Raška Pavel

pavel.raska@ujep.cz
00420 475 283 300

Od roku 2006 studuje v doktorském studijním programu fyzickou geografii na Masarykově univerzitě v Brně, jeho školitelem je RNDr. Karel Kirchner, CSc. Tématem disertační práce Pavla Rašky je paleogeomorfologický význam a environmentální změny kamenitých akumulací v Českém středohoří, jeho oborový záběr je však širší. Kromě environmentální geomorfologie kamenitých akumulací jsou hlavními směry jeho výzkumné činnosti biogeomorfologické systémy v krajině, historická geomorfologie svahových pohybů a krajinná ekologie, zvláště s uplatněním historických pramenů. Tato témata zpracovával v rámci několika CEP projektů i jako expertní spolupracovník evropského projektu Risk and Disaster Management (RIMADIMA). Působí v redakčních radách periodik GeoScape a Journal of Geology and Mining Research.

Předměty:

  • 3D modelování v územním plánování a regionálním rozvoji
  • Virtuální realita v územním plánování a regionálním rozvoji

Balej MartinMartin Balej

martin.balej@ujep.cz
00420 475 283 169

Titul Ph.D. získal na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své dizertační práci se zabýval hodnocením vývoje horizontální struktury krajiny v České republice prostřednictvím moderních geoinformatických metod (Patch Analyst, krajinné metriky). Mezi další ústřední témata jeho výzkumu lze zařadit: krajinné metriky, změny land use/land cover a využití GIS v krajinné ekologii. Od roku 2005 je jmenován proděkanem pro rozvoj a informatizaci. Dále je členem IALE (International Association for Landscape Ecology), IGU (International Geographical Union), PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape) a také redakční rady časopisu Journal of Geography and Regional Planning.

Předměty:

  • 3D modelování v územním plánování a regionálním rozvoji
  • Virtuální realita v územním plánování a regionálním rozvoji

Anděl JiříJiří Anděl

jiri.andel@ujep.cz
00420 475 283 136

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde později získal titul RNDr. (1979) a CSc. (1987), v roce 1999 se habilitoval. Nejprve působil ve výzkumných ústavech - Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd v Praze (1977-79) a Výzkumném ústavu výstavby a architektury Praha (1980-93).  Od  roku 1993 přednáší na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, na Pedagogické a od 2005 na Přírodovědecká fakultě regionální a kulturní geografii. Od roku 1999 byl 9 let vedoucím katedry geografie. Je členem habilitační komise Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborové rady doktorského studia Regionální a politické geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen komise pro státní závěrečné zkoušky  většiny českých geografických pracovišť. Svou výzkumnou a vědeckou  práci se zaměřuje na sociogeografii, geodemografii, geografii životního prostředí a metodologii geografie.

Jan D. Bláha

Jan D. Bláha

jd@jackdaniel.cz

+420 475 28 3141

Jan D. Bláha v současné době působí jako odborný asistent na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem. Absolvoval jednak obor geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku (2005), jednak obor kulturologie se specializací na kulturní antropologii (2012) na Univerzitě Karlově v Praze. Doktorát získal v oboru kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (2013) na téže univerzitě. Ve výzkumu se věnuje estetickým a kulturně-antropologickým aspektům kartografické tvorby a hodnocení kartografických děl z uživatelské perspektivy. Zejména se věnuje vztahům užitných funkcí map s estetickou funkcí a studuje jejich vzájemný vliv. Obecně se snaží poukázat na humanitní rozměr kartografie. Je členem České geografické společnosti a zastupuje Česko v komisi Art and Cartography v rámci International Cartographic Association. Absolvoval několik zahraničních stáží v Německu a Rakousku.

Tomáš Oršulák - externí spolupracovník

Oršulák Tomáš

tomas.orsulak@ujep.cz

V doktorské práci na VŠB-TU Ostrava se zaměřil na využití pokročilých vizualizací při studiu krajiny. Byl řešitelem a apoluřešitelem několika vědeckých a rozvojových projektů (MPSV, GAČR, GAAV, Phare, MŠMT, ESF). Experně spolupracoval při hodnocení ekologické zátěže letiště Ruzyně a při tvorbě základních podkladů pro projekt “Risk and Disaster Management (RIMADIMA)”. Ve výzkumu spolupracuje se členy katedry a zaměřuje se na implementaci 3D modelování a prostředí virtuální reality v plánování krajiny, multitemporální analýzu vývoje krajiny při využití různých dat (letecké snímky, družicové snímky, statistická dat, staré mapy, ...). 

Od roku  2006 je předsedou Ústecké pobočky České geografické společnosti a od roku 2008 vedoucím Centra pro virtuální realitu a modelování krajiny. Dále je členem “Commission on GeoVisualization of the International Cartographic Association (ICA)” za Českou republiku, členem Kartografické společnosti ČR a České asociace pro geoinformatiku.

 

EU - ESF MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost UJEP Ústí nad Labem

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© UJEP Ústí nad Labem 2009

Pavel Platil FL